Mesek Metal

Mevzuat

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23) (31.12.2013 t. 28868 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) (28.01.2013 t. 28542 s. R.G.) (Metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması hk.)
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2012 tarihli 02605 sayılı tasarruflu yazısı (Çevre Katkı Payı Tahsilatı hk.)
Genelge No: 2011/44 (Dahilde İşleme Rejiminde muhtelif konulara ilişkin Genelge)
13.06.2011 tarihli 03731 sayılı yazı (Özel Limanlardan Hurda Metal İthalatı)
Ekonomi Bakanlığından:
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1'deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1'deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalatçı
MADDE 4 - (1) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;
a) Metal hurda ergiterek işlem yapan sanayiciler,
b) Metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesine sahip sanayiciler, ithal edebilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.
(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.
(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu ek-1 ve ek-2'deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
(5) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ek-1 ve ek-2'deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu
Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
5. Çelik ve alüminyum kutuların zaman zaman malzeme özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeksizin geri dönüşümünün yapılabilir olduğunu…
Metal hurdalara ilişkin özel hususlar
MADDE 5 – (1) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.
(2) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.
(3) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.
(4) İthalatçı, bu maddede belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
İthali yasak metal hurdalar
MADDE 6 – (1) Ek-2'deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2'de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.
Serbest bölgede oluşan metal hurdalar
MADDE 7 – (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, ek-1 ve ek-2'deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;
a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya
b) Metal hurdaya ön işlem uygulama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi alan sanayi tesislerine veya
c) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
Yaptırımlar
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Denetim
MADDE 10 - (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 - (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EKLER
Ek-1 İTHALİ KONTROLE TABİ METAL HURDALAR
Ek-2 İTHALİ YASAK METAL HURDALAR
Ek-1
İTHALİ KONTROLE TABİ METAL HURDALAR
GTİP / MADDE İSMİ
7204.10.00.00.11 / Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.19 / Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.11 / Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.19 / Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.11 / Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.19 / Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.11 / Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.19 / Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.30.00.00.00 / Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
7204.41.10.00.00 / Torna talaş ve kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)
7204.41.91.00.00 / Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar
7204.41.99.00.00 / Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar
7204.49.10.00.00 / Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.30.00.00 / Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.11 / Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.19 / Diğer döküntü ve hurdalar
7404.00.10.00.00 / Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
7404.00.91.00.00 / Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları
7404.00.99.00.00 / Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve
7503.00.10.00.00 / Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları
7503.00.90.00.00 / Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7602.00.19.00.00 / Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00 / Aluminyum hurdaları
7902.00.00.00.00 / Çinko döküntü ve hurdaları
8002.00.00.00.00 / Kalay döküntü ve hurdaları
Ek-2
İTHALİ YASAK METAL HURDALAR
GTİP / MADDE İSMİ
7204.41.10.00.00 / Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe ve freze döküntüleri hariç)
7602.00.11.00.00 / Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç geçmeyenler)
7802.00.00.00.00 / Kurşun döküntü ve hurdaları döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri,

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Çevre ile ilgili 11.05.2007 tarihli 14057 sayılı tasarruflu yazısı
T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.50.1597
Konu : Irak'tan Külçe Hurda İth.
11.05.2007 / 14057
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Irak'tan Külçe Hurda İthalatı ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden alınan 07.05.2007 tarih ve 320001728 sayılı yazıda;
Halen bazı gümrük antrepolarında bekletilmekte olan ve hurda metallerin ergitilmesi sonucunda elde edilen Irak menşeli külçelerle ilgili olarak yapılan toplantılar neticesinde;
- 01 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Irak'tan külçe halinde her türlü hurda metal (alüminyum, çinko, demir, bakır da dahil) ithalatının yasaklanmasına;
- Bu tarihe kadar ülkemiz gümrük bölgesine intikal edip halen gümrüklerde bekleyen ve bu dönemde Irak'tan gerçekleştirilecek külçe halinde hurda metallerin ithalatına ilişkin olarak, ilgili firmaların başvurularının ve TAEK tarafından düzenlenecek "Radyoaktif Maddeden Ari Raporu"nun aranmasına;
- Söz konusu Raporun TAEK'ce, Müsteşarlığımıza intikal ettirilmek üzere Müsteşarlıklarına iletilmesi ve Müsteşarlığımızca da anılan Raporu haiz firmalara gerek iznin verilmesinin. Devlet Bakanlığı Makamı'ndan alınan 30 Nisan 2007 tarihli ve 2007/650 sayılı Onay ile kararlaştırıldığı belirtilmektedir.
Mezkur yazı ve eki Onayın birer örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
Arif KÜMBÜL
Genel Müdür Yardımcısı

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7) (06.06.2006 t. 26190 s. R.G.)
İlgili olarak
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ
1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
4- Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
7- 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8- İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
9- Meyan kökü,
10- Ham lületaşı ve taslak pipo,
11- Ozon tabakasının korunmasına ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece yönelik ihracatı,
12- Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
13- Orijinal bağırsak,
14- Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
15- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,
18- Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.12),Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.14), Diğerleri(Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),
19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90),
20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),
22- Buğday ve mahlut (GTİP No: 10.01), Kara Buğday (GTİP No: 1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).
23- Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
24- Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)
25– Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602)
26– Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere